Inschrijfformulier

Naam en voorletters
Voornamen
Roepnamen
Geboortedatum
Geslacht VrouwMan
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Emailadres(sen)
Indien afkomstig van een andere vereniging: Startnummer en naam zwemvereniging
Ik meld mij aan voor:
Rekeninghouder
Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Bankrekening IBAN nummer
Wilt u gebruik maken van de Gelrepas? NeeJa
Ingangsdatum lidmaatschap
Zijn er meerdere gezinsleden lid? NeeJa

Hierbij verleen ik RZC Renkumse Zwem- en Polo Club tot wederopzegging, toestemming om de aan het lidmaatschap verbonden kosten (zoals lidmaatschaps-, administratie- en wedstrijdkosten) af te schrijven van mijn bankrekening.
Ondergetekende verklaart, als nieuw lid (of als wettelijk vertegenwoordiger van een junior lid), bereid te zijn om, in wederzijds overleg, een aantal uur verenigingswerk te verrichten.

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u RZC toestemming om uw gegevens te beheren. (Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt)