Inschrijven

Naam en voorletters
Voornamen
Roepnamen
Geboortedatum
Geslacht VrouwMan
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Emailadres(sen)
Indien afkomstig van een andere vereniging: Startnummer en naam zwemvereniging
Huisarts + telefoonnummer
Ik meld mij aan voor:
Rekeninghouder
Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
IBAN
Ingangsdatum lidmaatschap
Zijn er meerdere gezinsleden lid? NeeJa

Hierbij verleen ik RZC Renkumse Zwem- en Polo Club tot wederopzegging, toestemming om de aan het lidmaatschap verbonden kosten (zoals lidmaatschaps-, administratie- en wedstrijdkosten) af te schrijven van mijn bankrekening
Ondergetekende verklaart, als nieuw lid (of als wettelijk vertegenwoordiger van een junior lid), bereid te zijn om, in wederzijds overleg, een aantal uur verenigingswerk te verrichten.